شرکت آزما شبکه ایرانیان

کارهای سخت خود را به آزما شبکه ایرانیان بسپارید

اجرای پروژه های شبکه به صورت end to end ، و تست و گزارش دهی با پیروی از استاندارهای روز دنیا اجرای شبکه نظیر TIA,ISO,EN,IEEEو…….، از بزرگترین امتیازات واحد پروژه های  آزما شبکه ایرانیان است.
استانداردهاي مورد نظر ایران فلوک در زمينه طراحي Passive شبكه و مراكز داده بر اساس استاندارد EIA/TIA 568B و TIA 942 مي باشد. ما بر اساس نياز كارفرما و بودجه در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن راه حل هاي Cost Benefit طرحي را ارائه مي کند كه مراكز داده با حداقل هزينه داراي بیشترین بازدهي باشد.

تجهیزات فلوک

آخرین مقالات آزما شبکه